Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Programmering af software og konsulentvirksomhed 2015/S 249-455908



1: Baggrund og formål

Udbuddet vedrører en anskaffelse af et nyt it-system, som skal give Rigspolitiet v/henholdsvis Politiområdet (herefter benævnt »POL«) samt Politiets Efterretningstjeneste (herefter benævnt »PET«) en fælles analyseplatform (også benævnt »INTEL-platformen«), så de bedre kan udnytte eksisterende og kommende datamængder. Det ønskes, at analyseplatformen baseres på et velafprøvet standardsystem (Commercial Off The Shelf software).

Anskaffelsen tager sit udgangspunkt i et af de 12 tiltag i regeringens initiativ »Et stærkt værn mod terror« under overskriften »Øget IT- og Analysekapacitet«, hvor det står anført, at en fælles analyseplatform skal give Politiet og PET bedre mulighed for at udnytte eksisterende såvel som kommende datamængder til bl.a. målrettet imødegåelse af terrortrusler og -angreb. Yderligere oplysninger om baggrunden for anskaffelsen og behovet for øget it-understøttelse kan indhentes her:

— http://www.stm.dk/multimedia/Et_st_rkt_v_rn_mod_terror.pdf

— http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Evaluering.pdf.

Det bemærkes, at initiativerne fra »Et stærkt værn mod terror« videreføres ved flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2016-2019.

Anskaffelsen vil blive foretaget som en fælles anskaffelse, som munder ud i to separate delaftaler, benævnt henholdsvis »PET-INTEL« og »POL-INTEL«. For yderligere beskrivelse af hhv. PET's og POL's individuelle forretningsspecifikke behov henvises til »oplysninger om delaftaler«.

Der vil, blandt andet af lovgivningsmæssige og sikkerhedsmæssige hensyn, blive stillet krav om, at systemet installeres separat hos henholdsvis POL og PET.

Systemet skal kunne konfigureres til understøttelse af såvel POL's (Rigspolitiets Politiområde og landets politikredse) som PET's fælles forretningsmæssige behov samt tilpasses til myndighedernes individuelle behov, herunder til de arbejdsgange, som anvendes hos henholdsvis POL og PET. Systemet skal endvidere kunne videreudvikles til understøttelse af myndighedernes eventuelle særlige behov, som ikke kan understøttes af standardsystemets grundfunktionalitet. Kundespecifikke konfigurationer og/eller programmel, som leverandøren udvikler som led i én af delaftalerne, skal stilles frit til rådighed for den anden myndighed, dvs. henholdsvis POL og PET.

Det er et væsentligt sigte, at analyseplatformen skal kunne understøtte de tværgående processer, som vil blive identificeret af en nedsat koordinationsgruppe med afsæt i intentionerne fra »Et stærkt værn mod terror« om et stærkt og koordineret og intensivt samarbejde på tværs af PET, Politiområdet og politikredsene.

Analyseplatformen forventes integreret med og/eller at kunne importere data fra interne fagspecifikke systemer i PET og øvrige dele af Rigspolitiet, herunder bl.a. til registre med oplysninger om f.eks. hændelser og kriminelle forhold såvel som dokumenthåndteringssystemer, sagsbehandlingssystemer, efterforskningsstøttesystemer, forensic systemer, mobile forensic systemer og forskellige former for indhentningssystemer (f.eks. open source indhentning). Endvidere skal analyseplatformen kunne understøtte udveksling af oplysninger med nationale og internationale samarbejdspartnere (eksempelvis Interpol og Europol) og kunne indlæse og importere data fra ad-hoc udtræk, som typisk anvendes i forbindelse med efterforskning. Analyseplatformen skal endvidere kunne understøtte udveksling af data på tværs af forskelligt klassificerede netværk.

Fælles forretningsmæssige behov

Analyseplatformen forventes at kunne understøtte strukturerede såvel som ikke-strukturerede data. Både POL og PET har et stort forretningsmæssigt behov for, at systemet kan håndtere behandlingen af ikke-struktureret data (oftest i form af dokumenter) ved hjælp af værktøjer til at identificere, omsætte og fastholde relevante informationer, der derefter kan behandles struktureret og analytisk.

I den forbindelse vil der ikke udelukkende være tale om en fuldt automatisk informationsbehandling, idet oplysningernes natur fordrer en vis grad af manuel behandling. Systemet skal således indeholde en række værktøjer, der aktivt assisterer brugerne i at identificere relevante informationer, men samtidigt giver mulighed for at validere de automatiske forslag.

Analyseplatformen skal kunne integrere med en række datakilder, der anvender varierende dataformater og teknologier, eksempelvis: SQL baserede relationelle databaser, NO-SQL databaser, Graph databaser, XML, Media Databaser, filsystemer, binære filer mm. Det forventes, at standardsystemet stiller de nødvendige systemmæssige rammer for, at der kan gennemføres en effektiv integration til øvrige systemer og datakilder, eksempelvis via services (fx WS, REST), indbygget ETL-funktionalitet, teknologier til understøttelse af database-synkroniserings/replikering, eller andre produkter og frameworks (eksempelvis SOA platforme, ESB'ere, integrationsværktøjer som fx Apache Camel mm.). Dette gælder såvel ift. etableringen af systemet som ift. værktøjer til den løbende vedligeholdelse og monitorering af integrationerne.

Analyseplatformen forventes at kunne stille avancerede og tidssvarende søgemuligheder til rådighed for brugerne, således at man hurtigt og effektivt kan søge i det samlede datagrundlag.

Analyseplatformens brugerflade skal kunne udstille mangeartede data fra en række forskellige systemer i én samlet brugerflade. Der stilles således store krav til systemets evne til at kunne skalere og præsentere data på en måde, der giver brugerne det bedst mulige overblik. Hertil kommer, at analyseplatformen skal anvendes til at understøtte en række forskellige arbejdsopgaver på tværs af forskellige personalegrupper. Det er derfor vigtigt, at leverandøren kan dokumentere en brugerflade og interaktionsmønstre, der lægger vægt på brugervenlighed, kvalitetssikring og anvendelsesfokus. Dette gør sig særligt gældende i forbindelse med oprettelse og fastholdelse af informationer i systemet.

Platformen skal kunne anvende en række gængse algoritmer og teknologier til visualisering og mønstergenkendelse i større datamængder — proaktivt såvel som på basis af brugerens handlinger. Der kunne eksempelvis være tale om tidsmæssig segmentering af data, geografisk visualisering og behandling af data, hotspot-analyse, SNA (Social Network Analysis) værktøjer, Maskinlæring og DL teknologier.

Det ses endvidere gerne, at standardsystemet stiller en række analytiske værktøjer til rådighed for brugerne, således at disse kan udføre de former for analyser, der er gængse for de enkelte typer af datasæt, der anvendes af politi og nationale efterretningstjenester.

Systemet forventes ligeledes at have en data- og informationsmodel, der er fleksibel og let konfigurerbar, således at systemet løbende kan udvides og ændres med mindst mulig drifts- og brugerpåvirkning.

Det er essentielt, at standardsystemet stiller en særdeles finkornet og robust sikkerhedsmodel til rådighed, således at det til enhver tid kan sikres og kontrolleres, at den enkelte udelukkende har adgang til de data, som den pågældende er autoriseret til i henhold til de regler og retningslinjer, som er gældende for PET og POL. Det forventes, at klassifikationer og rettigheder kan nedarves fra kildemateriale til afledte informationer. Systemet skal desuden understøtte automatiseret og manuel sletning af data baseret på konfigurerbare sletteregler.

2: Hovedydelser

Nærværende udbud omfatter følgende hovedydelser, som nedenfor er opdelt i henholdsvis »Leverancen« og »Løbende ydelser«:

Leverancen

A) Etablering

Leverandøren skal etablere systemet hos henholdsvis POL og PET med understøttelse af den for myndigheden anførte initial-funktionalitet (herefter »grundpakkerne«), herunder opsætning af data- og informationsmodel i systemet, integration til relevante interne og eksterne datakilder, herunder transformation og opsætning af rolle- og rettighedsmodel.

Indholdet af grundpakkerne, de relevante datakilder og samarbejds- og leverancemodeller vil være forskellige for henholdsvis PET-INTEL og POL-INTEL.

Leverandøren skal, som en del af leverancen, stille de nødvendige licenser for anvendelse af systemet til rådighed for POL og PET. Systemet skal stilles til rådighed for de til enhver tid værende brugere i form af en licens, som dækker alle brugerne i dansk politi, dvs. Rigspolitiets Politiområde, politikredsene og PET. Systemet forventes anvendt af ca. 10-15.000 brugere på tværs af Rigspolitiets Politiområde, politikredsene og PET.

Det skal være muligt for myndighederne at blive inddraget i etableringen af systemet (herefter »medudvikling«). Karakteristika for de to grundpakker er nærmere beskrevet nedenfor under »oplysninger om delaftaler«.

Løbende ydelser

B) Support og vedligeholdelse

Leverandøren skal levere løbende support og vedligeholdelse af systemet i kontraktens løbetid.

Vedligeholdelsen omfatter løbende og forebyggende vedligeholdelse, herunder i form af patching, releases og fejlrettelser.

Supporten omfatter teknisk support i form af 2nd level support og 3rd level support, herunder med mulighed for on-site support. 1st level anvendelsessupport til brugere varetages af kunden selv. Leverandørens supportydelser kan herunder også omfatte bistand i forbindelse med identificering og afhjælpning af problemer forbundet med den daglige anvendelse af systemet og integrationerne, men ikke den fysiske drift af hardware og infrastruktur, der varetages af kunden eller af kundens driftsleverandører.

C) Konfiguration og videreudvikling

Leverandøren skal løbende forestå, at standardsystemet konfigureres og videreudvikles til understøttelse af myndighedernes forretningsmæssige behov. Leverandøren skal bl.a. proaktivt yde rådgivning til myndighederne ift. nye konfigurerings- og videreudviklingsmuligheder, herunder på baggrund af leverandørens erfaringer fra andre tilsvarende kunder.

Det skal være muligt for kunden at indgå i videreudvikling af systemet (benævnt medudvikling).

D) Konsulentydelser

Leverandøren skal løbende i kontraktperioden levere konsulentydelser, herunder i form af uddannelse af kundens brugere og udviklere. Ydelserne skal leveres på kundens anmodning og i det omfang, den enkelte myndighed har behov for dette.

Åbn dokument 2 (24-12-2015) Luk dokument 2 (24-12-2015)
Titel Programmering af software og konsulentvirksomhed 2015/S 249-455908
Kort beskrivelse

1: Baggrund og formål

Udbuddet vedrører en anskaffelse af et nyt it-system, som skal give Rigspolitiet v/henholdsvis Politiområdet (herefter benævnt »POL«) samt Politiets Efterretningstjeneste (herefter benævnt »PET«) en fælles analyseplatform (også benævnt »INTEL-platformen«), så de bedre kan udnytte eksisterende og kommende datamængder. Det ønskes, at analyseplatformen baseres på et velafprøvet standardsystem (Commercial Off The Shelf software).

Anskaffelsen tager sit udgangspunkt i et af de 12 tiltag i regeringens initiativ »Et stærkt værn mod terror« under overskriften »Øget IT- og Analysekapacitet«, hvor det står anført, at en fælles analyseplatform skal give Politiet og PET bedre mulighed for at udnytte eksisterende såvel som kommende datamængder til bl.a. målrettet imødegåelse af terrortrusler og -angreb. Yderligere oplysninger om baggrunden for anskaffelsen og behovet for øget it-understøttelse kan indhentes her:

— http://www.stm.dk/multimedia/Et_st_rkt_v_rn_mod_terror.pdf

— http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Evaluering.pdf.

Det bemærkes, at initiativerne fra »Et stærkt værn mod terror« videreføres ved flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2016-2019.

Anskaffelsen vil blive foretaget som en fælles anskaffelse, som munder ud i to separate delaftaler, benævnt henholdsvis »PET-INTEL« og »POL-INTEL«. For yderligere beskrivelse af hhv. PET's og POL's individuelle forretningsspecifikke behov henvises til »oplysninger om delaftaler«.

Der vil, blandt andet af lovgivningsmæssige og sikkerhedsmæssige hensyn, blive stillet krav om, at systemet installeres separat hos henholdsvis POL og PET.

Systemet skal kunne konfigureres til understøttelse af såvel POL's (Rigspolitiets Politiområde og landets politikredse) som PET's fælles forretningsmæssige behov samt tilpasses til myndighedernes individuelle behov, herunder til de arbejdsgange, som anvendes hos henholdsvis POL og PET. Systemet skal endvidere kunne videreudvikles til understøttelse af myndighedernes eventuelle særlige behov, som ikke kan understøttes af standardsystemets grundfunktionalitet. Kundespecifikke konfigurationer og/eller programmel, som leverandøren udvikler som led i én af delaftalerne, skal stilles frit til rådighed for den anden myndighed, dvs. henholdsvis POL og PET.

Det er et væsentligt sigte, at analyseplatformen skal kunne understøtte de tværgående processer, som vil blive identificeret af en nedsat koordinationsgruppe med afsæt i intentionerne fra »Et stærkt værn mod terror« om et stærkt og koordineret og intensivt samarbejde på tværs af PET, Politiområdet og politikredsene.

Analyseplatformen forventes integreret med og/eller at kunne importere data fra interne fagspecifikke systemer i PET og øvrige dele af Rigspolitiet, herunder bl.a. til registre med oplysninger om f.eks. hændelser og kriminelle forhold såvel som dokumenthåndteringssystemer, sagsbehandlingssystemer, efterforskningsstøttesystemer, forensic systemer, mobile forensic systemer og forskellige former for indhentningssystemer (f.eks. open source indhentning). Endvidere skal analyseplatformen kunne understøtte udveksling af oplysninger med nationale og internationale samarbejdspartnere (eksempelvis Interpol og Europol) og kunne indlæse og importere data fra ad-hoc udtræk, som typisk anvendes i forbindelse med efterforskning. Analyseplatformen skal endvidere kunne understøtte udveksling af data på tværs af forskelligt klassificerede netværk.

Fælles forretningsmæssige behov

Analyseplatformen forventes at kunne understøtte strukturerede såvel som ikke-strukturerede data. Både POL og PET har et stort forretningsmæssigt behov for, at systemet kan håndtere behandlingen af ikke-struktureret data (oftest i form af dokumenter) ved hjælp af værktøjer til at identificere, omsætte og fastholde relevante informationer, der derefter kan behandles struktureret og analytisk.

I den forbindelse vil der ikke udelukkende være tale om en fuldt automatisk informationsbehandling, idet oplysningernes natur fordrer en vis grad af manuel behandling. Systemet skal således indeholde en række værktøjer, der aktivt assisterer brugerne i at identificere relevante informationer, men samtidigt giver mulighed for at validere de automatiske forslag.

Analyseplatformen skal kunne integrere med en række datakilder, der anvender varierende dataformater og teknologier, eksempelvis: SQL baserede relationelle databaser, NO-SQL databaser, Graph databaser, XML, Media Databaser, filsystemer, binære filer mm. Det forventes, at standardsystemet stiller de nødvendige systemmæssige rammer for, at der kan gennemføres en effektiv integration til øvrige systemer og datakilder, eksempelvis via services (fx WS, REST), indbygget ETL-funktionalitet, teknologier til understøttelse af database-synkroniserings/replikering, eller andre produkter og frameworks (eksempelvis SOA platforme, ESB'ere, integrationsværktøjer som fx Apache Camel mm.). Dette gælder såvel ift. etableringen af systemet som ift. værktøjer til den løbende vedligeholdelse og monitorering af integrationerne.

Analyseplatformen forventes at kunne stille avancerede og tidssvarende søgemuligheder til rådighed for brugerne, således at man hurtigt og effektivt kan søge i det samlede datagrundlag.

Analyseplatformens brugerflade skal kunne udstille mangeartede data fra en række forskellige systemer i én samlet brugerflade. Der stilles således store krav til systemets evne til at kunne skalere og præsentere data på en måde, der giver brugerne det bedst mulige overblik. Hertil kommer, at analyseplatformen skal anvendes til at understøtte en række forskellige arbejdsopgaver på tværs af forskellige personalegrupper. Det er derfor vigtigt, at leverandøren kan dokumentere en brugerflade og interaktionsmønstre, der lægger vægt på brugervenlighed, kvalitetssikring og anvendelsesfokus. Dette gør sig særligt gældende i forbindelse med oprettelse og fastholdelse af informationer i systemet.

Platformen skal kunne anvende en række gængse algoritmer og teknologier til visualisering og mønstergenkendelse i større datamængder — proaktivt såvel som på basis af brugerens handlinger. Der kunne eksempelvis være tale om tidsmæssig segmentering af data, geografisk visualisering og behandling af data, hotspot-analyse, SNA (Social Network Analysis) værktøjer, Maskinlæring og DL teknologier.

Det ses endvidere gerne, at standardsystemet stiller en række analytiske værktøjer til rådighed for brugerne, således at disse kan udføre de former for analyser, der er gængse for de enkelte typer af datasæt, der anvendes af politi og nationale efterretningstjenester.

Systemet forventes ligeledes at have en data- og informationsmodel, der er fleksibel og let konfigurerbar, således at systemet løbende kan udvides og ændres med mindst mulig drifts- og brugerpåvirkning.

Det er essentielt, at standardsystemet stiller en særdeles finkornet og robust sikkerhedsmodel til rådighed, således at det til enhver tid kan sikres og kontrolleres, at den enkelte udelukkende har adgang til de data, som den pågældende er autoriseret til i henhold til de regler og retningslinjer, som er gældende for PET og POL. Det forventes, at klassifikationer og rettigheder kan nedarves fra kildemateriale til afledte informationer. Systemet skal desuden understøtte automatiseret og manuel sletning af data baseret på konfigurerbare sletteregler.

2: Hovedydelser

Nærværende udbud omfatter følgende hovedydelser, som nedenfor er opdelt i henholdsvis »Leverancen« og »Løbende ydelser«:

Leverancen

A) Etablering

Leverandøren skal etablere systemet hos henholdsvis POL og PET med understøttelse af den for myndigheden anførte initial-funktionalitet (herefter »grundpakkerne«), herunder opsætning af data- og informationsmodel i systemet, integration til relevante interne og eksterne datakilder, herunder transformation og opsætning af rolle- og rettighedsmodel.

Indholdet af grundpakkerne, de relevante datakilder og samarbejds- og leverancemodeller vil være forskellige for henholdsvis PET-INTEL og POL-INTEL.

Leverandøren skal, som en del af leverancen, stille de nødvendige licenser for anvendelse af systemet til rådighed for POL og PET. Systemet skal stilles til rådighed for de til enhver tid værende brugere i form af en licens, som dækker alle brugerne i dansk politi, dvs. Rigspolitiets Politiområde, politikredsene og PET. Systemet forventes anvendt af ca. 10-15.000 brugere på tværs af Rigspolitiets Politiområde, politikredsene og PET.

Det skal være muligt for myndighederne at blive inddraget i etableringen af systemet (herefter »medudvikling«). Karakteristika for de to grundpakker er nærmere beskrevet nedenfor under »oplysninger om delaftaler«.

Løbende ydelser

B) Support og vedligeholdelse

Leverandøren skal levere løbende support og vedligeholdelse af systemet i kontraktens løbetid.

Vedligeholdelsen omfatter løbende og forebyggende vedligeholdelse, herunder i form af patching, releases og fejlrettelser.

Supporten omfatter teknisk support i form af 2nd level support og 3rd level support, herunder med mulighed for on-site support. 1st level anvendelsessupport til brugere varetages af kunden selv. Leverandørens supportydelser kan herunder også omfatte bistand i forbindelse med identificering og afhjælpning af problemer forbundet med den daglige anvendelse af systemet og integrationerne, men ikke den fysiske drift af hardware og infrastruktur, der varetages af kunden eller af kundens driftsleverandører.

C) Konfiguration og videreudvikling

Leverandøren skal løbende forestå, at standardsystemet konfigureres og videreudvikles til understøttelse af myndighedernes forretningsmæssige behov. Leverandøren skal bl.a. proaktivt yde rådgivning til myndighederne ift. nye konfigurerings- og videreudviklingsmuligheder, herunder på baggrund af leverandørens erfaringer fra andre tilsvarende kunder.

Det skal være muligt for kunden at indgå i videreudvikling af systemet (benævnt medudvikling).

D) Konsulentydelser

Leverandøren skal løbende i kontraktperioden levere konsulentydelser, herunder i form af uddannelse af kundens brugere og udviklere. Ydelserne skal leveres på kundens anmodning og i det omfang, den enkelte myndighed har behov for dette.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455908-2015:TEXT:DA:HTML
Deadline 29-01-2016 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Rigspolitiet
Adresse Polititorvet 14
1780
København V
CPV kode 72200000-7 - Programmering af software og konsulentvirksomhed
35721000-4 - Elektronisk efterretningssystem
72212460-1 - Udvikling af programmel til analyse-, forsknings-, beregnings- eller prognoseformål
72212517-6 - Udvikling af it-programmel
72600000-6 - Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72212461-8 - Udvikling af programmel til analyse- eller forskningsformål
Udbudsform Udbud efter forhandling
Åbn dokument 1 (16-09-2015) Luk dokument 1 (16-09-2015)
Titel It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2015/S 179-325298
Kort beskrivelse
Dokumenttype Vejledende forhåndsmeddelelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325298-2015:TEXT:DA:HTML
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Finder ikke anvendelse
Ordregiver Rigspolitiet
Adresse Polititorvet 14
1780
København V
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Udbudsform Finder ikke anvendelse